Sportakkoord II: Samenwerking voor een sterkere sportbasis

maandag 8 juli 2024

Het Sportakkoord II is inmiddels een jaar van start. Gedurende dit jaar is er een begin gemaakt met de uitvoering, zijn netwerken verder ontwikkeld, is de ondersteuning van sportclubs verbeterd en zijn veel gemeenten aan de slag gegaan met het bevorderen van een sociaal veilige sportomgeving. Deze rapportage toont aan dat de partners en betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten om de basis van de sport te versterken, maar laat ook zien dat er nog veel werk aan de winkel is.

Bron: Mulier Instituut

Het Sportakkoord II (SAII) is een samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van VWS, NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten en het Platform Ondernemende Sportaanbieders. Het doel is om de sportsector in Nederland te versterken en de kracht van sport optimaal te benutten door middel van samenwerking. In de monitoring van SAII ligt in 2024 de focus op de kernambitie: ‘versterken van het fundament van de sport’. Dit fundament omvat de voorwaarden voor prettig en veilig sporten. De belangrijkste thema's van SAII die deze voorwaarden adresseren, zijn: sociaal veilige sport, vitale aanbieders, en ruimte voor sport en bewegen. Hieronder worden de belangrijkste vorderingen opgesomd.

Sociaal veilige sport

Het thema sociaal veilige sport richt zich op vier fundamentele vereisten. Het streven is dat elke sportaanbieder aan deze vereisten voldoet, hoewel we nog niet op alle fronten zijn waar we willen zijn. We zien echter een positieve trend in het aantal sportverenigingen dat aan deze eisen voldoet.

Vitale aanbieders

Het doel is om sportaanbieders optimaal te ondersteunen en de kwaliteit van het kader bij sportaanbieders te verhogen. Er wordt momenteel gewerkt aan de oprichting van een landelijk dekkend netwerk van minimaal 100 sport- en beweegloketten voor clubondersteuning. Op dit moment zijn er acht operationele loketten die voldoen aan de kwaliteitseisen, en er worden nog twintig loketten opgericht.

In de tweede Voortgangsrapportage Monitor Sportakkoord II wordt de stand van zaken weergegeven van bovenstaande thema’s. Daarnaast geven we een beeld van de uitvoering van de lokale sportakkoorden, zoals de invulling van de functie van coördinator sport en preventie (CSP) op lokaal niveau. We gaan daarbij onder meer in op de rol van de CSP als verbinder tussen het lokale sportakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord.

Lees het volledige rapport >>